ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY

Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Úvod / Dedičské konanie

DEDIČSKÉ KONANIE

Dedičské konanie je súdnym konaním, ktoré vedie notár, na základe poverenia príslušného súdu,  vedie v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve.  Dedičia si však nemôžu notára vybrať, pretože notára poverí vykonaním úkonov o dedičstve príslušný súd na základe Rozvrhu práce.

Matrika, doručením úmrtného listu, oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu príslušnému na prerokovanie dedičstva. Súd začne konanie aj bez návrhu, keď sa dozvie, že niekto zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Súd poverí notára, ako súdneho komisára vedením konania o dedičstve.

Notár poverený súdom vydá osvedčenie o dedičstve v prípade bezproblémového priebehu, teda ak je dedičom jediná osoba, dedičstvo pripadlo štátu, dedičia sa medzi sebou dohodli alebo uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov, alebo predloženie návrhu uznesenia na súd. Proti rozhodnutiu notára v dedičskom konaní – osvedčeniu o dedičstve  je možné podať opravný prostriedok , ktorým je  Žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve, ktorú môže účastník podať do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve príslušnému súdu.

Notár vykoná všetky úkony, vrátane podania návrhu na záznam vlastníckeho práva na základe Osvedčenia o dedičstve do katastra nehnuteľností.

Účastníkmi konania o dedičstve sú oprávnení dediči, a v prípade ak neexistujú, je účastníkom štát.

Odmietnutie dedičstva

Dedičstvo možno odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd. Možno tak urobiť do 30 dní odo dňa, keď prišiel dedičovi oznam o práve dedičstvo odmietnuť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nie je možné odvolať.

Odmietnutie dedičstva nie je totožné so vzdaním sa dedičstva v prospech niektorého spoludediča.

V prípade ak dedič dedičstvo odmietne, do dedenia nastupujú jeho právni nástupcovia.