Dokumenty

Dokumenty

Interné dokumenty
Čestné vyhlásenie
Interné dokumenty
Dohoda o prevode hrobového, kryptového, urnového miesta
Interné dokumenty
Žiadosť o uplatnenie prednostného práva k prepisu hrobového, urnového, kryptového miesta
Katalóg
Katalóg vence
Katalóg
Katalóg ikebany
Interné dokumenty
Ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno
Legislatíva
Prevádzkový poriadok
Legislatíva
Zákon o pohrebníctve
Legislatíva
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Legislatíva
Všeobecne záväzné nariadenie
Legislatíva
Kódex pohrebníctva
Legislatíva
Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov
Legislatíva
Ochrana osobných údajov v súvislosti s výkonom hromadného podujatia – pohrebného obradu
Legislatíva
Reklamačný poriadok
Legislatíva
Potvrdenie o prijatí reklamácie
Legislatíva
Potvrdenie o vybavení reklamácie
Verejné obstarávanie
Smernica o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže - Nájom nebytového priestoru Staré grunty
Verejné obstarávanie
Prenájom obchodného nebytového priestoru Staré grunty
Verejné obstarávanie
Prenájom obchodného neverejného priestoru Hodonínska
Interné dokumenty
Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť
Interné dokumenty
Vzor žiadosti o sprístupňovanie informácií
Interné dokumenty
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 a nasl. zákona o slobode informácií